Selasa, 20 September 2011

Sel Tumbuhan Sel Hewan Sel Mati


Kata Pengantar
Assalamu allaikum wr.wb

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan beserta petunjuknya sehingga saya dapat dan mampu melakukan sebuah praktikum Biologi untuk mengamati struktur dari sel mati, sel tumbuhan, dan sel hewan. Tidak lupa pula saya ucapkan banyak terimakasih kepada Guru Biologi saya selaku guru pembimbing dalam melakukan sebuah praktikum tersebut.
Dengan pengamati struktur sel tersebut saya lebih mengetahui,perbedaan sel mati dan sel hidup, selain itu saya lebih menyadari tentang sel walaupun bentuknya begitu kecil betapa pentingnya fungsi sel bagi tubuh ini. Dan sebuah laporan telah berhasil saya susun setelah melakukan pengamatan. Namun, saya minta maaf yang sebesar – besarnya apabila dalam susunan atau kata – kata dalam laporan ini yang saya gunakan kurang tepat.
Akhir kata, Wassalamu allaikum wr. Wb


PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel.
Oleh karena itu sel berperan begitu penting bagi tubuh ini, walaupun strukturnya begitu sangat kecil karena merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Hanya menggunakan mikroskop sel dapat kita amati. Namun penuh ketelitian dan ketekunan untuk dapat mengamati struktur dari sel tersebut.
Ada tiga macam bentuk sel yaitu, sel mati, sel tumbuhan, dan sel hewan. Setiap sel memiliki struktur yang berbeda. Dan untuk lebih jelasnya tentang sel – sel tersebut, dilakukanlah sebuah praktikum untuk mengamati masing – masing sel tersebut.
Dasar Teori
Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, yang dapat melaksanakan kehidupan. Secara struktural, tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel sehingga sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sebagai unit fungsional, di dalam sel berlangsung semua reaksi kimia dan berbagai proses hidup. Sehingga di dalam sel hidup terdapat organ-organ yang mendukung proses kehidupan, sedangkan pada sel mati tidak terdapat organ-organ tersebut.
Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup, dengan adanya materi genetik sifat makhluk hidup dapat diwariskan pada keturunannya. Sel makhluk hidup dapat berkembang biak melalui pembelahan sel. Pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel satu maupun oleh sel-sel organisme bersel banyak. Organisme bersel satu mengadakan pembelahan sel secara amitosis, sedangkan sel-sel pada organisme multiseluler mengalami pembelahan secara mitosis.
Tujuan
§  Mengamati struktur sel
§  Membedakan sel mati, sel tumbuhan, dan sel hewan

Rumusan masalah
§  Bagaimana struktur sel?
§  Apa perbedaan sel mati, sel hewan, dan sel tumbuhan?
Eksperimen I : Sel
   I.      Alat dan Bahan :
a.    Alat-Alat :
§  Mikroskop
§  Kaca Objek
§  Kaca Penutup
§  Pipet Tetes
§  Pinset
§  Silet Tajam
§  Tusuk Gigi
b.    Bahan-Bahan :
§  Bawang Merah
§  Aqua
§  Tissue
§  Rhoe Diskolor

  II.      Langkah-Langkah
a.    Melihat Sel Mati
Ø  Iris gabus setipis mungkin.
Ø  Letakkan hasil irisan pada kaca objek
Ø  Tetesi dengan air aqua
Ø  Lalu amati dibawah mikroskop (dimulai dari pembesaran lemah    kuat)
Ø  Gambar hasil pengamatan

b.    Melihat Sel Tumbuhan
Ø  Keluarkan epidermis sel bawang merah (sel tumbuhan) {epidermis luar dan dalam}
Ø  Letakkan pada objek
Ø  Tetesi dengan aqua
Ø  Amati dibawah mikroskop
Ø  Gambar hasil pengamatan

c.    Melihat Sel Hewan
Ø  Kerok pipi bagian dalam menggunakan tusuk gigi
Ø  Letakkan hasilnya pada kaca objek
Ø  Amati dibawah mikroskop
Ø  Gambar hasil pengamatan   I.      Pembahasan
1.    Sel Mati (Gabus)ü  Bentuk sel gabus seperti bentuk segi lima atau segi enam
ü  Bentuk persegi panjang yang merupakan ruang sel
ü  Pada sel gabus hanya terdapat dinding sel
ü  Sel gabus memiliki ruang kosong di dalam dinding selnya
ü  Sel Gabus tidak memiliki inti sel (nukleus).
ü  Didalam sel gabus sama sekali tidak ada aktivitas sel karena hanya terdiri dari ruang kosong tanpa ada isi dan inti sel

1.    Sel Tumbuhan (Bawang Merah)

ü  Bentuknya seperti balok yang disusun miring.
ü  Terdapat ruang sel, memiliki inti sel (nukleus), memiliki sitoplasma.
ü  memiliki struktur yang jauh lengkap dari pada sel mati, yaitu memiliki, inti sel, dinding sel, kloroplas, membran sel, dan sitoplasma
ü  memiliki bentuk yang tetap karena memiliki dinding sel sehingga pergerakan sel terbatas
ü  mempunyai plastida dan vakuola (rongga sel) yang besar
ü  tidak mempunyai sentrosom dan lisosom
ü   Berwarna merah muda pada bagian selnya karena mengandung plastid yang menghasilkan kloroplas.
ü  Didalamnya terdapat seperti cairan yang disebut nukleoplasma yang berupa gel transparan yang dan berfungsi untuk melindungi vakuola
ü  Nukleus lebih kecil daripada vakuola
ü  Menyimpan tenaga dalam bentuk butiran (granul) pati
ü  Terjadi aktivitas sel di dalamnya karena terdapat isi dan inti sel
ü  Sel bawang merah termasuk sel hidup, karena sel bawang merah mempunyai inti sel,memiliki cairan didalamnya,dan ada aktifitas yang terjadi didalamnya seperti pertukaran zat dalam sel.


Sel Hewan (Epitel Rongga Mulut)
 

ü  lebih kecil daripada sel tumbuhan
ü  bentuk sel tidak tetap karena tidak memiliki dinding sel sehingga membran sel dapat bergerak dengan bebas.
ü  pada epitel, mempunyai tiga bagian yaitu membran plasma, inti sel (nukleus), dan sitoplasma
ü  tidak mempunyai plastida dan vakuola
ü  mempunyai vesikel, sentrosom, lisosom
ü  nukleus lebih besar daripada vesikel
ü  menyimpan tenaga dalam bentuk butiran (granul) glikogen
ü  Terjadi aktivitas sel di dalamnya karena terdapat isi dan inti sel
ü  Sel epitel termasuk sel hidup, karena mempunyai inti sel,memiliki cairan didalamnya,dan ada aktifitas yang terjadi didalamnya seperti pertukaran zat dalam sel.penutup
Kesimpulan dan Saran-Saran
Kesimpulan
v  Sel merupakan penyusun struktur kehidupan yang paling kecil atau paling sederhana .
v  Di dalam sel mati hanya terdapat dinding sel dan bagian lain kosong sedangkan pada sel hidup memiliki struktur yang jauh lebih lengkap yaitu adanya dinding sel (membran plasma bagi hewan), nukleus dan sitoplasma.
v  Struktur sel mati adalah ruang sel yang di dalamnya kosong karena organ-organ selnya telah mati dan mempunyai dinding sel untuk membatasi sel satu dengan sel yang lainnya.
v  Sel Mati (Sel Gabus) tidak melakukan aktifitas dan tidak memiliki bagian-bagian seperti pada sel tumbuhan 
v  sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap karena memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan memiliki bentuk yang tidak tetap karena tidak memiliki dinding sel.
v  Sel tumbuhan terdapat klorofil namun pada sel hewan tidak
v  Pada sel tumbuhan terdapat vakuola atau rongga sel yang besar sedangkan pada sel hewan tidak memiliki vakuola, namun pada sel beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola tapi tidak sebesar yang terdapat pada sel tumbuhan 
v  Sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam bentuk biji kanji sedangkan pada hewan dalam bentuk glikogen.
v  Sel tumbuhan dan Sel hewan mempunyai bagian seperti Dinding Sel, Plastida, Kloroplas, Sentriol, dan Vakuola. Bagian-bagian tersebut saling mendukung agar terjadi kesinambungan antara satu dengan yang lain.
v  Dalam bentuk tabel, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan,

Sel tumbuhan
Sel hewan
Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan.
Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan.
Mempunyai bentuk yang tetap.
Tidak mempunyai bentuk yang tetap.
Mempunyai dinding sel [cell wall] dariselulosa.
Tidak mempunyai dinding sel [cell wall].
Mempunyai plastida dan vakuola [vacuole] atau rongga sel yang besar.
Tidak mempunyai plastida dan vakuola [vacuole], walaupun kadang-kadang sel beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola (tapi tidak sebesar yang dimiliki tumbuhan). Yang biasa dimiliki hewan adalah vesikel atau [vesicle].
Menyimpan tenaga dalam bentuk butiran (granul) pati.
Menyimpan tenaga dalam bentuk butiran (granul) glikogen.
Tidak Mempunyai sentrosom [centrosome] dan lisosom [lysosome].
Mempunyai sentrosom [centrosome] dan lisosom [lysosome].
Nukleus lebih kecil daripada vakuola.
Nukleus lebih besar daripada vesikel.

Saran-Saran
v  Setiap pengamatan harus dilakukan dengan teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
v  Dalam proses pengamatan objek dengan menggunakan mikroskop pengaturan fokus sebaiknya dilakukan dengan pelan-pelan.


3 komentar: